نماز های واجبنماز های واجب:نماز های واجب شش است.

اول:نماز های روزانه

دوم:نماز های آیات

سوم:نماز میت

چهارم:نماز طواف طواف واجب خانه کعبه

پنجم:نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر بنا بر احتیاط واجب است.

ششم:نمازی که به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می شود و نماز جمعه از نماز های روزانه است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید